SHIAZO – Aroma za Shisho / DragonFruit (Cateen Mix Taste) – 100g

5,90